ارزیابی‌های الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل

اندازه گیری فشار گوش و ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان

حوزه اصلی فعالیت: اندازه‌گیری فشار گوش و ارزیابی شنوایی نوزادان و کودکان

این دپارتمان به ارزیابی تخصصی الکتروفیزیولوژیک شنوایی و تعادل با استفاده از جدیدترین و به‌روزترین تجهیزات این حوزه می‌پردازد.

ارزیابی‌های تخصصی الکتروفیزیولوژیک شنوایی

شامل تست‌های ABR و ASSR می‌باشد. این آزمون‌ها قادر به ارزیابی دقیق شنوایی نوزادان و کودکان می‌باشد.

ارزیابی‌های تخصصی الکتروفیزیولوژیک تعادل

شامل تست‌های ECochG و VEMP می‌باشد. این آزمون‌ها قادر به اندازه‌گیری فشار گوش و تشخیص منییر و سایر اختلالات سیسام دهلیزی می‌باشند.

زمان‌های ویزیت

آزمایشات مربوط

  • تست‌های ABR و ASSR
  • تست‌های ECochG و VEMP